JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

Don't worry

Napisao/la Administrator

...Don't worry about the future...Or worry, but know that worrying...Is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing Bubble gum The real troubles in your life...Are apt to be things that never crossed your worried mind...The kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday...(...Ne brinite se za budućnost...Ili brinite, ali znajte ta vaša briga ...učinkovita je koliko i pokušaj rješavanja jednadžbe algebre žvakanjem žvakaće gume...Prave nevolje u vašem životu...to su one koje vam nikad nisu pale na pamet...Ona vrsta koja vas zaslijepi u 16 sati nekog neradnog utorka...) Riječi su ove iz pjesme koju sam prvi put slušao kad je Branimir primao diplomu na zagrebačkom FER-u. Moram priznati da mi se svidjela, makar mi njene poruke, iako mudre i dobrohotne, nisu baš u životu puno pomogle. Tu je i Googlov prijevod, sami ga dovršite... A možete i poslušati pjesmu ako vam se prohtije.

Baz Luhrmann - Everybody's Free To Wear ... 
https://www.youtube.com › watch

Ladies and gentlemen of the class of '97
Wear sunscreen
If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it
A long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists
Whereas the rest of my advice has no basis more reliable
Than my own meandering experience, I will dispense this advice now
Enjoy the power and beauty of your youth, oh, never mind
You will not understand the power and beauty of your youth
Until they've faded, but trust me, in 20 years, you'll look back
At photos of yourself and recall in a way you can't grasp now
How much possibility lay before you and how fabulous you really looked
You are not as fat as you imagine
Don't worry about the future
Or worry, but know that worrying
Is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing Bubble gum
The real troubles in your life
Are apt to be things that never crossed your worried mind
The kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday
Do one thing every day that scares you
Saying, don't be reckless with other people's hearts
Don't put up with people who are reckless with yours

Floss
Don't waste your time on jealousy
Sometimes you're ahead, sometimes you're behind
The race is long and in the end, it's only with yourself
Remember compliments you receive, forget the insults
If you succeed in doing this, tell me how
Keep your old love letters, throw away your old bank statements

Stretch
Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life
The most interesting people I know
Didn't know at 22 what they wanted to do with their lives
Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't
Get plenty of calcium
Be kind to your knees
You'll miss them when they're gone
Maybe you'll marry, maybe you won't
Maybe you'll have children, maybe you won't
Maybe you'll divorce at 40, maybe you'll dance the 'Funky Chicken'
On your 75th wedding anniversary
Whatever you do, don't congratulate yourself too much
Or berate yourself either
Your choices are half chance, so are everybody else's
Enjoy your body, use it every way you can
Don't be afraid of it or what other people think of it
It's the greatest instrument you'll ever own
Dance, even if you have nowhere to do it but your own living room
Read the directions even if you don't follow them
Do not read beauty magazines, they will only make you feel ugly
Get to know your parents, you never know when they'll be gone for good
Be nice to your siblings, they're your best link to your past
And the people most likely to stick with you in the future
Understand that friends come and go
But a precious few, who should hold on
Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle
For as the older you get
The more you need the people you knew when you were young
Live in New York City once but leave before it makes you hard
Live in northern California once but leave before it makes you soft

Travel
Accept certain inalienable truths
Prices will rise, politicians will philander, you too, will get old
And when you do, you'll fantasize that when you were young
Prices were reasonable, politicians were noble
And children respected their elders
Respect your elders
Don't expect anyone else to support you
Maybe you have a trust fund, maybe you'll have a wealthy spouse
But you never know when either one might run out
Don't mess too much with your hair
Or by the time you're 40 it will look 85
Be careful whose advice you buy but be patient with those who supply it
Advice is a form of nostalgia, dispensing it is a way of fishing the past
From the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts
And recycling it for more than it's worth
But trust me on the sunscreen

Poslušajte:

https://youtu.be/bwVVpwBKUp0

Izvor: LyricFind

Tekstopisci: Nigel Andrew Swanston / Tim Cox
Everybody's Free – tekst pjesme © Peermusic Publishing
Umjetnik: Baz Luhrmann
Album: Everybody’s Free (to Wear SUNSCREEN): THE SUNSCREEN SONG (Class of ’99)

 

Baz Luhrmann - Svima slobodno nositi ...

Dame i gospodo iz klase '97
Nosite kremu za sunčanje
Kad bih vam mogao ponuditi samo jedan savjet za budućnost, to bi bila krema za sunčanje
Znanstvenici su dokazali dugoročnu korist od kreme za sunčanje
Dok ostatak mojih savjeta nema pouzdanije osnove
Nakon vlastitog vijugavog iskustva, podijelit ću ovaj savjet sada
Uživajte u snazi ​​i ljepoti svoje mladosti, nema veze
Nećete shvatiti snagu i ljepotu vaše mladosti
Dok ne izblijede, ali vjerujte mi, za 20 godina osvrnut ćete se unatrag
Svoje fotografije i prisjetiti se na način koji sada ne možete shvatiti
Kolika je mogućnost bila pred vama i koliko ste zaista izgledali nevjerovatno
Nisi tako debela kako zamišljaš
Ne brinite za budućnost
Ili brinite, ali znajte to zabrinjavajuće
Učinkovit je koliko i pokušaj rješavanja jednadžbe algebre žvakanjem žvakaće gume
Prave nevolje u vašem životu
To su prikladne stvari koje vam nikad nisu pale na pamet
Ona vrsta koja vas zaslijepi u 16 sati. na neki neradni utorak
Svaki dan radite jednu stvar koja vas plaši
Kažući, ne budi nepromišljen sa tuđim srcima
Ne trpi ljude koji su s tvojim nepromišljeni

Sirova svila
Ne gubite vrijeme na ljubomoru
Ponekad ste ispred, ponekad zaostajete
Utrka je duga i na kraju je samo sa sobom
Sjetite se komplimenata koje dobijete, zaboravite uvrede
Ako to uspijete, recite mi kako
Čuvajte svoja stara ljubavna pisma, bacite stare bankovne izvode

Istezanje
Ne osjećajte se krivim ako ne znate što želite raditi sa svojim životom
Najzanimljiviji ljudi koje znam
S 22 godine nisu znali što žele raditi sa svojim životima
Neki od najzanimljivijih 40-godišnjaka koje znam još uvijek nemaju
Unesite puno kalcija
Budite ljubazni prema koljenima
Nedostajat će vam kad nestanu
Možda se oženiš, možda nećeš
Možda ćete imati djecu, možda nećete
Možda ćete se razvesti s 40 godina, možda ćete zaplesati 'Funky Chicken'
Na vašu 75. godišnjicu braka
Što god radili, nemojte sebi previše čestitati
Ili se i sami okrnite
Vaš je izbor pola šanse, kao i svi drugi
Uživajte u svom tijelu, koristite ga na svaki mogući način
Ne bojte se toga ili onoga što drugi ljudi o tome misle
To je najveći instrument koji ćete ikada posjedovati
Plešite, čak i ako to nemate gdje učiniti, osim vlastite dnevne sobe
Pročitajte upute čak i ako ih ne slijedite
Ne čitajte časopise o ljepoti, samo će se od vas osjećati ružno
Upoznajte svoje roditelje, nikad se ne zna kada će zauvijek otići
Budite dragi prema svojoj braći i sestrama, oni su vam najbolja poveznica s prošlošću
I ljudi koji će se u budućnosti vjerovatno držati vas
Shvatite da prijatelji dolaze i odlaze
Ali dragocjenih nekoliko, koji bi se trebali držati
Naporno radite kako biste premostili praznine u geografiji i načinu života
Jer što ste stariji
Što više trebaju ljudi koje ste poznavali dok ste bili mladi
Jednom živite u New Yorku, ali otiđite prije nego što vam bude teško
Jednom živite u sjevernoj Kaliforniji, ali otiđite prije nego što vas omekša

Putovati
Prihvatite određene neotuđive istine
Cijene će rasti, političari će dobrovoljci, i vi ćete ostarjeti
A kad to učinite, to ćete maštati dok ste bili mladi
Cijene su bile razumne, političari plemeniti
A djeca su poštivala svoje starije
Poštujte svoje starije
Ne očekujte da vas itko drugi podržava
Možda imate povjerenički fond, možda ćete imati bogatog supružnika
Ali nikad ne znate kada bi ijedan mogao nestati
Ne petljajte se previše s kosom
Ili će kad navršiš 40 godina izgledati kao 85
Budite oprezni čiji savjet kupujete, ali budite strpljivi s onima koji ih daju
Savjeti su oblik nostalgije, a njihovo dijeljenje način je ribolova prošlosti
Od zbrinjavanja, brisanja, farbanja ružnih dijelova
I reciklirati ga više nego što vrijedi
Ali vjerujte mi na kremi za sunčanje

https://www.youtube.com ›

Izvor: LyricFind

Tekstopisci: Nigel Andrew Swanston / Tim Cox
Everybody's Free - tekst pjesme © Peermusic Publishing
Umjetnik: Baz Luhrmann
Album: Everybody's Free (da nosite SUNSCREEN): THE SUNSCREEN PJESMA (Class of '99)